Team

Revalidatieoogarts:  dr. Ilse De Veuster

De taak van de revalidatieoogarts bestaat uit: 

 • Opstellen van het medisch dossier
 • Toelichten van de aandoening
 • Toelichten van de revalidatiemogelijkheden
 •  Het voorschrijven van visuele hulpmiddelen in samenspraak met de therapeuten
 •  Overleggen met behandelend oogarts, huisarts en andere doorverwijzers zoals Geïntegreerd onderwijs (GOn), Thuisbegeleiding, VDAB, …
 • Coördineren van het team
 • Vorming geven aan het team  

Diensthoofd: Lut Hoydongs

 • Telefonisch onthaal: aanspreekpunt voor patiënten, verwijzers, …
 • Verstrekken van informatie over de werking van het centrum, het te volgen parcours voor de patiënt
 • Verzorgen van het patiëntenonthaal: plannen van de afspraken bij de revalidatieoogarts en de therapeuten, opvang van de patiënten tijdens de consultatie en intake van de algemene gegevens
 • Coördineren en naleving opvolgen van de revalidatiedoelstellingen bepaald in de Conventie
 • Administratief opvolgen van de revalidatiedossiers voor terugbetaling in de kosten van de revalidatieverstrekkingen
 • Factureren van de revalidatieverstrekkingen aan patiënten en mutualiteiten
 • Ondersteuning bieden aan het multidisciplinair team, participeren in de teamvergaderingen, het opvolgen van personeelszaken
 • Opvolgen van de erkenningsvoorwaarden bepaald door Ministerie van Welzijn
 • Toezicht houden op noden, infrastructuur, werking van het centrum, …

Sociaal assistent: Kristien Meersmans 

De sociaal assistent:

 • Voert sociale administratie uit
 • Volgt aanvraagprocedures op
 • Werkt samen met andere diensten waaronder mutualiteiten, VDAB, RTH

Administratief medewerker: Manuella Bosmans 

Low Vision therapeut: Leen Lamont, An Verberckt en Malika Nahari

De taak van de Low Vision therapeut bestaat uit:

 • Het visueel functioneren evalueren in woon-, werk-, schoolsituatie: mogelijkheden en moeilijkheden
 • Antwoorden zoeken op de zorgvragen: 
  • Aanpassing van de woon-, werk-, schoolsituatie
  • Aanleren van een andere kijk- en/of werkmethode
  • Het optimaal leren benutten van de nog aanwezige visuele mogelijkheden in samenwerking met mobiliteitstrainers, ergotherapeuten, …
  •  Het uitzoeken van de gepaste hulpmiddelen 
  • Trainen van het gebruik van hulpmiddelen voor het verbeteren van het lezen, schrijven, …  
 • Advies en hulp bij aankopen van hulpmiddelen, advies en hulp bij aanvragen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Ministerie van Onderwijs of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

Mobiliteits- en oriëntatietrainer: Petra Cosemans, Wendy, Callaerts, An Verberckt

De taak van de mobiliteitstrainer bestaat uit:

 • De betrokkene leren zich zo zelfstandig mogelijk te verplaatsen ondanks de visuele problematiek
 • Het optimaal leren gebruiken van de restvisus via kijkstrategieën in samenwerking met de orthoptiste
 •  Mobiliteit is niet enkel het hanteren van een witte stok maar het trainen van andere zintuiglijke vaardigheden in combinatie met het aanleren van methodes en technieken toepasbaar in verschillende situaties
 •  Het gebruiken van methodes en technieken om: veilig te leren oversteken, trajecten aan te leren, het leren kennen van grote ruimtes zoals stations, marktpleinen… 
 • Het trainen van: observatie, oriëntatie, ruimtelijk voorstellingsvermogen, het nemen van herkenningspunten, geheugen, redenering en logisch nadenken
 •  Leren gebruik maken van openbaar vervoer  

Ergotherapeut:  Eva Coppens, Leen Lamont, Pauline Tuymans, Lotte Van Hecke, Carla Van de Velde

De taak van de ergotherapeut bestaat uit:

 • Aanpassingen in functie van de activiteiten van het dagelijks leven:
  • Praktische tips bij woningaanpassingen, alsook bij dagelijkse activiteiten zoals bank- en administratiezaken, koken, wassen, telefoneren, …
  • Uittesten van hulpmiddelen om het dagelijkse activiteiten uit te voeren
  • Bestellen van deze hulpmiddelen, eventueel met tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • Trainen van hulpmiddelen om in dagelijkse activiteiten uit te voeren  
 • Aanleren van vaardigheden zoals dactylo en braille, …

Computertherapeut: Eva Coppens, Pauline Tuymans, Lotte Van Hecke, Carla Van de Velde

De taak van de computertherapeut bestaat uit:

 • Helpen bij het maken van een keuze tussen de verschillende computerprogramma’s voor slechtzienden en blinden
 • Aanleren en gebruiken van programma’s voor slechtzienden en blinden
 •  Computer leren gebruiken zonder gebruik van een computermuis
 •  Geven van computerlessen, bv. Word, Excel, internet, mails schrijven, muziek afspelen, mappen en bestanden beheren… 
 • Leren gebruiken van brailleleesregel
 • Aanvragen en bestellen van de benodigdheden voor toegankelijk computergebruik ( brailleleesregel, uitleesprogramma’s, ….); eventueel met tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), van het ministerie van onderwijs, van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), …  

Psychomotorisch therapeut: Wendy Callaerts, Lotte Van Hecke

De taak van de psychomotorisch therapeut bestaat uit:

 • Ontwikkelen en stimuleren basisbewegingen, evenwicht, coördinatie, fijne motoriek als voorbereiding op mobiliteit.

Psycholoog: Anke Lettanie

De taak van de psycholoog bestaat uit:

 • Stilstaan bij het omgaan met de slechtziendheid of blindheid en de gevolgen daarvan in het dagdagelijkse leven. Bijvoorbeeld op vlak van werk(behoud), studierichting, relatie, autonomie, het nodig hebben van hulp en/of hulpmiddelen,… 
 • Stilstaan bij andere psychologische problemen, al dan niet verbonden aan de visuele beperking. Bijvoorbeeld depressief voelen, angsten, ... 

Op vraag van uzelf of van één de therapeuten krijgt u een afspraak bij de psycholoog. Partner, ouders of kinderen kunnen, indien de patiënt dit wilt, betrokken worden in de gesprekken.

Er kunnen enkel kortdurende psychologische begeleidingen aangeboden worden vanuit ons revalidatiecentrum. Er wordt in overleg met de patiënt beslist of men na enkele gesprekken verder kan. Indien niet, dan wordt er gezocht naar een goed doorverwijzingsadres voor verdere ondersteuning. Tot men daar terecht kan, kan men psychologische ondersteuning vragen in het Centrum voor visuele revalidatie.

Zorgzwaarte-inschaler: Nele De Saegher

De taak van de zorgzwaarte-inschaler bestaat uit:

Het opstellen van een multidisciplinair verslag voor de aanvraag van een Persoonsvolgend Budget (PVB).
Dit omvat:

 • een huisbezoek waarbij zij in overleg gaat met de cliënt en zijn informanten waarbij de hoeveelheid ondersteuning of hulp in kaart gebracht wordt die de persoon met een handicap nodig heeft in zijn dagelijks leven. Het heeft betrekking op de mogelijkheden van de cliënt. Dit kan gaan over handelingen van het dagelijks leven of over vrijetijdsactiviteiten, verplaatsingen, vriendschappen, relaties, naar de bank gaan, hulp bij medische aangelegenheden of bij het voorkomen van probleemgedrag.
 • Het omzetten van alle zorgvragen of hulp in scores. Deze scores worden gebruikt om de nood aan begeleiding en permanentie te berekenen. Op basis van die gegevens wordt een budgetcategorie voorgesteld.
 • Het invullen van een checklist prioritering over de dringendheid van de ondersteuningsvraag.
 • Administratieve opvolging van het ingediende dossier’