Schoolreglement 2022-2023

Welkomstwoord

Het doet ons plezier dat u voor BuSO De Markgrave gekozen heeft. Samen zullen we proberen er een leerrijk en boeiend schooljaar van te maken.

Dit schoolreglement bevat onder andere nuttige gegevens in verband met onze school. U krijgt verder een antwoord op al uw vragen over uw rechten en plichten. Het zal u daarnaast informeren hoe de school georganiseerd is. Het reglement beschrijft ook volgens welke weg u uw eigen visie kan doorgeven aan het schoolpersoneel, zodat we gezamenlijk kunnen werken naar hetzelfde doel.

Wij danken u van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. We kijken ernaar uit om met u samen te werken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het schoolteam                                                                                         

 

 

Het schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een coördinator …

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen school en leerling en/of ouders

1             Pedagogisch project

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen leerlingen en/of ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders van onze minderjarige leerlingen verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Leerlingen en/of ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat leerlingen en/of ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt.

De volledige tekst van de Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

De Markgrave wil bijdragen tot de levenskwaliteit van personen met een visuele handicap en al dan niet bijkomende beperkingen. Daarom zetten we in op een brede ondersteuning.

Een team van enthousiaste en gespecialiseerde leerkrachten en paramedici zet zich vol overtuiging in om de leerlingen te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op domeinen die voor hen belangrijk zijn: wonen, werken en vrije tijd. Dit gebeurt  in een kleinschalige, professionele en veilige omgeving.  

De school wil inzetten op de verbetering van kwaliteit van leven van personen met een visuele beperking.  Door een handelingsplanmatige aanpak wil men voor iedere individuele leerling maximale maatschappelijke participatie in de contexten wonen, werken en vrije tijd nastreven. Omdat leerlingen ‘werk’ hebben belangrijk vinden als zinvolle dagbesteding, investeert de school ook in het uitwerken van mogelijke (alternatieve) vormen van arbeidsdeelname met gepaste ondersteuning.

In het groeiproces van de leerling speelt de leef- & woonomgeving een belangrijke rol. We vinden het daarom zeer belangrijk om dit proces samen te doorlopen én te ondersteunen. 

Onze visie vertrekt vanuit 5 waarden:

-         Verbinding: waar gaat het bij u als leerling om? We luisteren en helpen verhelderen waar het om gaat, …  Welke ondersteuning wenst u en welke rol kan De Markgrave hierin spelen?

-         Respect: onze aandacht is onvoorwaardelijk –  we kiezen voor open communicatie en voor dialoog. De leerling maakt zijn/haar keuze en draagt zelf de verantwoordelijkheid.

-         Gelijkwaardigheid: onze relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid, we kunnen van elkaar nog veel leren.

-         Professionaliteit: we zijn een lerende, groeiende organisatie en willen kwaliteitsvol en verantwoord handelen.

-        Inclusief: we bouwen mee aan een samenleving waar iedereen kan samenleven en werken. Inclusie heeft te maken met het vinden en hebben van een plek waar wonen, werken, vrije tijd en het hebben van een eigen netwerk als positief ervaren worden.

 

We zijn een BuSO school/Heropleidingscentrum. BuSO De Markgrave is een school van OV1 type 6 voor zowel jongeren, jongvolwassenen als volwassenen.

De toelating van rechtswege voor leerlingen boven de 21 jaar

 

BuSO De Markgrave valt onder het buitengewoon secundair onderwijs. De leerlingen of personen met een handicap kunnen van rechtswege toegelaten worden na de leeftijd van eenentwintig jaar indien zij onder volgende categorie vallen:

- een persoon met een handicap, ouder dan eenentwintig jaar, die voor het eerst in het buitengewoon secundair onderwijs wenst ingeschreven te worden, als deze persoon door een ongeval of ziekte hem overkomen in aanmerking kan komen voor een beroepsopleiding of training in compenserende vaardigheden in het buitengewoon secundair onderwijs. (Zie omzendbrief SO/2011/03/BuSO[1] voor de volledige tekst)

De klassenraad moet de leerlingen toelaten om een regulier lessenrooster te volgen. De toelating van rechtswege voor leerlingen boven de 21 jaar gebeurt op de eerste klassenraad van het schooljaar op basis van de eindevaluaties van juni van het voorgaande schooljaar.

 

 

2             Engagementsverklaring tussen school en leerling en/of ouders

Beste leerling

Beste ouders

In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat de leerling bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school en m.b.t. het engagement tegenover de onderwijstaal, na akkoord van het schoolteam.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om de leerling op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van de leerling in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op jouw medewerking.

2.1         Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

Momenteel heeft onze school voornamelijk volwassen leerlingen. Een oudercontact wordt daarom steeds vervangen door een individuele rapportbespreking (in januari en in juni) door de mentor met de leerling zelf en tussentijdse gesprekken tussen leerling en mentor en, indien nodig, orthopedagoog, directie en/of sociale dienst.

Bij het inschrijven van minderjarige leerlingen (< 18 jaar), zullen wij een aangepaste procedure voorzien voor de oudercontacten. Ouders zullen dan worden uitgenodigd voor de eerder genoemde rapportbesprekingen. We zullen ook regelmatig individuele oudercontacten organiseren. Ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van wanneer deze zullen plaatsvinden. Tijdens de oudercontacten wordt de individuele handelingsplanning voor de leerling besproken. Items als keuze van gestelde doelen, aanpak, accenten in de begeleiding, specifieke individuele leerstrategieën of aangepaste methodes voor de leerling, inhoud van therapie, de evoluties van de leerling, … zijn voorwerp van individuele handelingsplanning. Er wordt verwacht  van de ouders dat zij aanwezig zijn op de geplande oudercontacten en indien ze niet aanwezig kunnen zijn dat ze de school tijdig verwittigen.

 

 

 

2.2         Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

2.2.1    Door de inschrijving van de leerling in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van de school en van de lessen die hij of zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven de leerling een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat de leerling hieraan moet deelnemen.

Verder verwachten we dat de leerling elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan altijd gebeuren dat de leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij of zij te laat komt. De concrete afspraken hierover vind je terug in het schoolreglement onder punt 3.1.

Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket; = studietoelage) niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat de leerling dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is.

2.2.2    Leerlingen kunnen leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien jouw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs. Meer informatie over het spijbelbeleid van de school vind je terug in het schoolreglement onder punt 3.1.7.

Indien de leerling of de ouders van een minderjarige leerling niet meewerken aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen de leerling uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar de leerling verblijft.

 

2.3         Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ondersteunt de ouders of de leerlingen zelf en de school bij het begeleiden van de leerlingen in hun studies en in hun persoonlijkheidsontwikkeling.

 

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op dit centrum. De contactpersonen waarmee de school samenwerkt vindt u in bijgevoegde namenlijst.

 

            Binnen het CLB spoort een geneeskundig team lichamelijke problemen op die een weerslag kunnen hebben op het leren. De geneesheer die aan dit centrum verbonden is, vindt u in bijgevoegde namenlijst. Ouders of leerlingen die tegen deze dokter verzet aantekenen, moeten dat doen per aangetekend schrijven aan de school binnen vijftien dagen na ondertekening van dit schoolreglement.

Deze ouders of leerlingen worden door de wet verplicht zelf een onderzoek te laten verrichten binnen de drie maanden na datum van verzet.

            De medische gegevens die de schoolwerking beïnvloeden, worden verwerkt door de secretariaatsmedewerker (met een diploma verpleegkunde).

 

De school heeft daarnaast ook haar eigen interne begeleiders:

·        De orthopedagoog staat in voor de leerlingbegeleiding en zorg binnen de school.

·        De sociale dienst ondersteunt de leerling bij allerlei sociale, maatschappelijke en/of administratieve vragen i.v.m. allerlei hulpverlenende diensten, zoals VAPH, OCMW, …

·        Elke leerling krijgt een mentor toegewezen. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen indien ze vragen hebben of moeilijkheden ondervinden.

De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders en de leerling (ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz.).

2.4         Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Om de leerling een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer die niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.

 

Deel II - Het reglement

1             Inschrijvingen en toelatingen

De school hanteert een intakeprocedure. Deze wordt uitgevoerd door de sociale dienst, in samenwerking met de andere leden van het zorgteam en gaat als volgt:

·   De kandidaat-leerling wordt, eventueel samen met een ouder of andere begeleider, uitgenodigd voor een intakegesprek.

·   Het CLB-anker is aanwezig bij deze intake of de info wordt doorgestuurd nadat de intake heeft plaatsgevonden, indien hij niet aanwezig kan zijn. Op basis van deze info maakt het CLB-anker een verslag op waarmee de leerling kan ingeschreven worden in een BuSO OV1, Type 6.

·   Er wordt een uurrooster opgesteld voor de leerling o.b.v. de hulpvraag die hij in de intake heeft gesteld.

·   Als alles goed verloopt, wordt het traject gewoon verdergezet. Lukt het niet om bepaalde lessen te volgen o.w.v. medische of eventuele andere redenen, vindt er een gesprek plaats met de directie om te bekijken wat er aangepast kan worden.

De school staat open voor personen met een visuele beperking al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

            Bij de inschrijving van minderjarigen moeten de ouders een attest kunnen voorleggen, uitgereikt door het CLB, waaruit blijkt dat hun kind gerechtigd is Buitengewoon Secundair Onderwijs, Type 6, Opleidingsvorm 1, te volgen.

Het protocolverslag van het CLB, dat dit attest fundeert, moet aan de school overhandigd

worden.

Voor volwassenen wordt bovengenoemd verslag opgesteld door de CLB-medewerker nadat die een gesprek heeft gehad met de kandidaat-leerling.

De inschrijving is gratis.

 

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als:

·       je zelf onze school verlaat; of

·       je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd; of

·       jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het lopende schooljaar; of

·       je ondanks begeleiding blijft spijbelen (zie punt [3.1.9]).

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft. Meer informatie hierover vind je in deel III.

Terugkerende leerlingen

Het is mogelijk dat een leerling enkele jaren nadat zijn traject is afgerond nieuwe hulpvragen heeft. Op dat moment kan hij opnieuw een intake aanvragen.

Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden:

·        De leerling heeft zijn vorige traject op onze school reeds 2 jaar geleden afgerond.

·        De leerling stelt gegronde hulpvragen.

·        Wij kunnen een antwoord bieden op de gestelde hulpvragen.

·        Onze school is de geschikte instantie om een antwoord te bieden op de hulpvragen.

2             Onze school
2.1         Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling

Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in deel III van het schoolreglement.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

 

Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 8:00 uur. Pas vanaf dan worden jullie op school verwacht. Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 16:15 uur. Voor en na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming betreden.

2.2         Beleid inzake leerlingenstages en werkplekleren

Bij Sociaal-maatschappelijke training (SMT) kunnen leerlingen stage volgen in het vrijwilligerswerk. De leerlingen, die voor deze les in aanmerking komen, worden geselecteerd tijdens de evaluatiedagen in juni door de klassenraad. Sociaal maatschappelijke training richt zich zowel tot de leerlingen die hun traject hier willen gaan afronden als tot leerlingen die nog enige tijd op school willen blijven. In het bijzonder wordt er gewerkt aan een zinvolle daginvulling na de school. De interesses van de leerlingen vormen de kern om op zoek te gaan naar een leuke hobby of een zinvolle dagbesteding. Dit laatste kan vrijwilligerswerk of begeleid werk zijn, of een zoektocht naar een gepaste cursus of opleiding. Zo kunnen onder andere handvaten worden aangereikt om na de schoolopleiding zelf contacten te kunnen leggen, routes uit te stippelen en stappen te zetten naar invulling van hun vrije tijd.

SMT bestaat uit twee grote luiken:

·        Een eerste luik omvat stages ter voorbereiding op vrijwilligerswerk of begeleid werk. Vanuit jouw vraag gaan de leerkrachten mee op zoek naar een haalbare invulling.

·        Een tweede luik is de sociaal-maatschappelijke training zelf waarbij we zoeken naar een zinvolle vrijetijdbesteding. Hierbij ga je op zoek naar een leuke invulling voor je vrije tijd.

Als je vragen hebt op beide gebieden, namelijk werk en vrije tijd dan wordt er op beide domeinen naar een antwoord gezocht.

De stages worden ingericht volgens de omzendbrief  SO/2016/1 en SO/2002/11(BuSO): Leerlingenstages en sociaal-maatschappelijke training in het buitengewoon secundair onderwijs: Sociaal-maatschappelijke training is een buitenschoolse training met als doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding, begeleid werken, vrijwilligerswerk, maar heeft niet als doel om beroepservaring op te doen gericht op latere betaalde arbeid. Sociaal-maatschappelijke training valt dus niet onder het begrip stage of stagiair zoals bedoeld in het KB betreffende de bescherming van de stagiairs.

De leerlingen zullen samen met de leerkrachten SMT op zoek gaan naar een interessegebied en, indien het om vrijwilligerswerk gaat, in overleg met de organisatie in kwestie een stagecontract opstellen en ondertekenen. De stageperiode kan een volledig schooljaar behelzen of in 2 periodes (september tot de kerstvakantie en januari tot juni) worden georganiseerd waarbij de leerling kiest of hij één of twee verschillende stageplaatsen wil uitproberen. Een leerling mag maximum 30 werkdagen of 60 halve dagen per schooljaar stage lopen. Dit kan mits motivering van de klassenraad verlengd worden.

2.3         Beleid inzake extra-muros activiteiten

In het kader van het algemene pedagogisch project van de school, worden regelmatig extra-muros activiteiten georganiseerd.  Met extra-muros activiteiten worden alle onderwijsactiviteiten bedoeld die plaatsvinden buiten de schoolmuren. Dit is niet te verwarren met stages. Alle extra-muros activiteiten worden gedekt door de schoolpolis.
Als de extra-muros activiteit georganiseerd wordt op schoolniveau, bijvoorbeeld sportdag, dan gaat iedereen mee ongeacht of die dag al dan niet ingeroosterd staat in het persoonlijk uurrooster. Lukt dit toch niet omwille van een bepaalde reden, dan kan je dit steeds melden en dan wordt er een vervangprogramma voorzien. Mogen we wel vragen om zoveel mogelijk extra-muros activiteiten mee te doen. Ze vormen een educatieve aanvulling op het aanbod dat jullie binnen de schoolmuren krijgen.

2.4         Schoolrekening
2.4.1     Wat vind je terug in de bijdrageregeling?

In de bijdrageregeling vind je een lijst met schoolkosten die we jou of je ouders kunnen vragen.
Je vindt de bijdrageregeling hieronder. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:

·       Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van de inkopen, materialen, e.d. voor de MO-, Kook- en Sportlessen.

·       Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moet jij/moeten je ouders ervoor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:

·       Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. De waarborg voor de locker bedraagt bijvoorbeeld 5 euro. Van die prijs zullen we niet afwijken.

·       Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

Onderstaande bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad:

Waarborg locker

€5

Huur en onderhoud schort

€10 eenmaal per jaar

Kookles 4u

€7/keer

Kookles 3u

€6/keer

Kookles 2u

€4/keer

Fitness

Indien op verplaatsing: €4/keer

Sportnamiddag

Afhankelijk van de activiteit (gemiddeld €5/keer)

Werkstukken creatieve lessen

Indien je deze wilt aankopen (geen verplichting), betaal je de optelsom van het gebruikte materiaal

Extra-muros activiteit                                              

Afhankelijk van de activiteit                                       

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening:

·       Drie keer per schooljaar krijgen jij of je ouders een schoolrekening via mail of in een gesloten omslag. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald via overschrijving.

·       Voor de minderjarige leerlingen:

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

·       Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon op onze school de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen, bv. gespreid betalen.

·       Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we een rentevoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke rentevoet.

·       Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

·       Als de activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te recupereren zijn.

2.5         Reclame en sponsoring

De school doet er alles aan om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere instellingen. Zo wint de school aan naamsbekendheid. Voor de sponsoring worden door de leerlingen zelf acties op touw gezet om wat geld te verdienen. Ook wordt er op andere mogelijke manieren gezocht naar sponsoring zodat er nieuw oefenmateriaal kan worden aangekocht. Op deze manier kunnen de leerlingen nieuwe vaardigheden leren in de best mogelijke omstandigheden.

2.6         Levensmiddelenhygiëne en meldingsplicht

In de kooklessen werk je met voedingsmiddelen. Wanneer jouw medische toestand dan een risico inhoudt op (on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen, breng je de school onmiddellijk op de hoogte. De school beslist vervolgens of je tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet mag volgen dan wel dat je de opleiding niet langer mag volgen en naar een andere opleiding moet overgaan.

Als je een werkplek/stageplek hebt, brengt de school ook jouw werkgever/stagegever op de hoogte van de situatie. We verwachten ook van jou dat je hierover de werkgever/stagegever op de hoogte brengt.

Deze gegevens over jouw medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school. De directeur en de personeelsleden van de school gaan er vertrouwelijk mee om.

 

2.7         Leerlingenvervoer

            De leerlingen verplaatsen zich zelfstandig van en naar de school. Bij het begin van hun schoolloopbaan krijgen de leerlingen intensieve mobiliteitslessen om hun traject van en naar de school te verkennen, indien hier nood aan is.

            Wanneer er zich door staking, wegomlegging, … problemen voordoen, worden deze in de mate van het mogelijke door de school opgelost. Bij op voorhand aangekondigde staking dient de leerling een oplossing te zoeken om naar school te geraken. 

2.7.1     Gemeenschappelijk busvervoer

We hebben op onze school geen gemeenschappelijk busvervoer.

2.7.2     Openbaar vervoer

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid terugbetaling van het abonnement voor openbaar vervoer bekomen. Voor onze doelgroep houdt dit voornamelijk in dat ze op vertoon van hun nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (blauwe kaart) gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ze kunnen hiermee zelfs 1 begeleider meenemen (‘kosteloze begeleider’).

2.7.3     Eigen vervoer

Uiteraard mogen leerlingen ook zelf hun vervoer regelen, bijvoorbeeld gebracht worden door een familielid of vriend, een taxidienst inhuren, …

2.7.4     Mobiliteitsles

             Iedereen die een hulpvraag heeft naar lessen mobiliteit, kan ingeroosterd worden.

Wanneer een leerling heel acuut een woon – schooltraject moet inoefenen, zal deze tijdelijk voorrang krijgen. Dit loopt tot dat deze hulpvraag is ingevuld. Hierdoor kunnen reeds ingeroosterde leerlingen mogelijks enkele weken geen mobiliteit krijgen omdat ze tijdelijk hun plaats moeten afstaan.

We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Elke leerling die mobiliteit in zijn programma wenst, heeft dit nodig en het is zeker belangrijk om dit te kunnen aanbieden.

3             Studiereglement
3.1         Afwezigheid

Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die jij of je ouders ondertekend hebben.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.5. Jij of je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.6.

3.1.1     Je bent ziek
3.1.1.1  Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

·       een verklaring van jezelf of je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal 4 keer in een schooljaar.

·       een medisch attest is nodig:

o   zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;

o   wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;

3.1.1.2  Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:

·       uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);

·       de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;

·       begin- of einddatum zijn vervalst;

·       het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden, ....

We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.

3.1.1.3  Wanneer lever je een medisch attest in?

Je geeft de verklaring van jezelf of je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.

Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data.

Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school”. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.

Als je door ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een andere les zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor de les lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

Er is een engagement van aanwezigheid gedurende het ganse schooljaar nodig. Deze moet een percentage van minimum 70% bedragen ongeacht dit gewettigd is of niet wegens ziekte of andere omstandigheden. Als dit percentage niet kan worden bereikt, kunnen er sancties uit voortvloeien, zoals uitsluiting uit deze groep. Zo kunnen er leerlingen worden toegevoegd die op een wachtlijst staan.

3.1.1.4  Wat is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)?

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval of moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist (in overleg met je ouders) welke lessen je tijdens TOAH krijgt. TOAH is gratis. TOAH is niet mogelijk als je een alternerende beroepsopleiding volgt.

·       Je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg. Ben je niet-chronisch ziek dan krijg je 4 uur per week thuis les. Ben je chronisch ziek dan krijg je 4 uur thuis les per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.

·       Je verblijft op 20 km of minder van de school.

·       Jij of je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.

 

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie.

Voorwaarden:

·       Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd);

·       Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specialist); Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan maar wel onderwijs mag krijgen;

·       Jij of je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest;

·       Je verblijft op 20 km of minder van de school;

·       Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.

·       Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.

Organisatie:

·       TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis;

·       Je krijgt 4 uur per week thuis les.

TOAH bij een een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie.

Voorwaarden:

·       Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen;

·       Jij of je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig;

·       Je verblijft op 20 km of minder van de school.

Organisatie:

·       Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid;

·       TOAH vindt bij jou thuis plaats maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dit is mogelijk na akkoord tussen de leerling en/of ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven.

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien jij of je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

 

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren.

3.1.2     Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging.

3.1.3     Je bent (top)sporter

Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.

3.1.4     Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.4 en 3.1.1.6).

3.1.5     Je bent afwezig om één van de volgende redenen

·       Je moet voor een rechtbank verschijnen;

·       De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

·       Bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

·       Op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

·       Je bent preventief geschorst;

·       Je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;

·       Je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;

·       Om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Jij of je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:

o   Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)

o   Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);

o   Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

3.1.6     Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders).

3.1.7     Spijbelen kan niet

Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

 

3.2         Persoonlijke documenten

De persoonlijke documenten van de leerlingen worden bewaard in ons systeem. Indien we info nodig hebben, vragen we hiervoor jouw toestemming of de toestemming van jouw ouders.

3.3         Talenbeleid van onze school

Wij zijn een school die diversiteit hoog in het vaandel draagt. Vele van onze leerlingen zijn anderstalig of spreken meerdere talen. Als school willen wij deze andere talen van onze leerlingen niet verloochenen. Wij staan hiervoor open en houden er rekening mee in onze communicatie met de leerlingen.

We streven echter wel naar het gebruik van de Nederlandse taal op onze school. Tijdens de pauzes mogen de anderstaligen, zeker in de beginjaren van hun schoolloopbaan, bij ons in hun eigen taal communiceren. Er wordt wel verwacht dat men op termijn in het Nederlands communiceert met elkaar.

Hiervoor heeft de taalgroep een taalbeleid uitgewerkt.

3.4         Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij o.a. door te voorzien in paramedische begeleiding in orthopedagogiek, kinésitherapie en ergotherapie. De klassenraad beslist, eventueel in overleg met de ouders en op advies van de paramedici, welke leerlingen paramedische begeleiding krijgen en in welke mate.

De kinésitherapeut en ergotherapeut bieden de leerling extra begeleiding aan gericht op specifieke motorische/fysieke moeilijkheden of beperkingen.

De orthopedagoog is verantwoordelijk voor interne leerlingbegeleiding en zorg. Als een leerling een schoolgerichte vraag of schoolgericht probleem heeft, kan hij steeds beroep doen op de orthopedagoog. Hetzelfde geldt voor leerkrachten die zich zorgen maken over een leerling. De orthopedagoog zal dan, in overleg met het zorgteam, eventuele verdere stappen bepalen, al dan niet voorafgegaan door een zorgoverleg met alle betrokken personen.

De school voorziet echter voor elke leerling ook een mentor. Dit is een leerkracht die een eerste aanspreekpunt wordt voor enkele leerlingen. De leerlingen kunnen dus in eerste instantie steeds met hun vragen of problemen terecht bij hun mentor. Die legt deze voor aan het zorgteam of op de klassenraad, waarna de verdere stappen worden bepaald.

De school voorziet ook individuele begeleiding voor leerlingen die in staat zijn alleen te gaan winkelen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit gebeurt voornamelijk in de vorm van mobiliteitslessen.

Daarnaast heeft onze school ook een sociale dienst. Onze leerlingen hebben vaak administratieve vragen of hebben hulp nodig bij het doen van specifieke handicapsgerichte aanvragen. Hiervoor kunnen zij aankloppen bij de sociale dienstmedewerker die hen de nodige hulp biedt of naar de juiste instanties doorverwijst.

De school werkt samen met het CLB (= Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Dit zijn de concrete afspraken over de dienstverlening tussen de school en CLB:

·        De CLB-ankerfiguur wordt uitgenodigd op klassenraden en evaluatiedagen om zijn inbreng te geven omtrent leerlingen wiens dossier ook door het CLB wordt behandeld.

·        De CLB-ankerfiguur wordt uitgenodigd tijdens de intakegesprekken met nieuwe kandidaat-leerlingen. Indien hij op dat moment niet aanwezig kan zijn, wordt een nieuw kennismakingsmoment vastgelegd.

·        Het CLB staat in voor het opmaken van de verslagen voor leerlingen die nog geen verslag M-decreet hebben. Voor leerlingen die dit wel hebben, vraagt de school dit op bij de vorige school. Als dit voor moeilijkheden zorgt, kan de hulp van het CLB worden ingeschakeld.

·        De CLB-ankerfiguur kan ten allen tijde door de school gecontacteerd worden indien zij een vraag hebben omtrent de begeleiding van een leerling, alsook wanneer zij zich zorgen maken over de gezondheid en/of het welzijn van een leerling. In het geval van de gezondheid van een leerling zal de CLB-arts gecontacteerd worden. Als die niet (meteen) bereikbaar is, kan de boodschap ook via de CLB-ankerfiguur worden doorgegeven aan de CLB-arts.

·        Leerlingen of hun ouders kunnen ook zelf contact opnemen met het CLB indien ze schoolgerelateerde vragen hebben omtrent psychisch welzijn, gezondheid, schoolloopbaanbegeleiding e.d.

Contactgegevens van het CLB:

Naam CLB: VCLB De Wissel
Ankerfiguur: Stef Goovaerts
Adres: Leopoldlei 96, 2660 Hoboken
Telefoon: 03 216 29 38   
E-mail:  Stef.Goovaerts@vclbdewisselantwerpen.be

3.5         Begeleiding bij je studies

Voor elke leerling wordt een individueel programma opgesteld, afgestemd op de onderwijsnoden van de leerling. Dit houdt in dat we rekening houden met de hulpvragen die de leerling zelf stelt, alsook met de beoordeling van de leerkrachten en paramedici over de onderwijsbehoeften van de leerling.

Indien de onderwijsnoden van een leerling niet voldoende bereikt kunnen worden in een klascontext, kan voor bepaalde noden bijscholing-begeleiding (BB) worden ingezet. Dit wil zeggen dat een leerkracht met de nodige expertise voor deze specifieke noden een of enkele uurtjes individueel met de leerling hieraan werkt. Er worden tools aangereikt om hiermee verder aan de slag te kunnen gaan in de lessen.

3.5.1     De klassenleraar

Omdat wij niet met vaste klasgroepen werken, hebben wij op onze school geen klassenleraren. Elke leerling krijgt wel een individuele mentor toegewezen. De functie van de mentor werd reeds toegelicht onder 3.4.

3.5.2     De klassenraad

De klassenraad op onze school bestaat uit het hele team. De reden hiervoor is opnieuw het niet werken met vaste klasgroepen. Hierdoor kunnen leerlingen bij een combinatie van al onze leerkrachten en eventueel paramedici terecht komen en moeten zij ook allemaal hun inbreng kunnen geven wanneer een leerling wordt besproken.

De klassenraad wordt geleid door 2 personeelsleden, de klassendirectie genaamd. Zij bereiden voor wat en wie er besproken wordt, leiden de klassenraad, maken het verslag, …

3.5.3     Een aangepast lesprogramma

Als je wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften één of meerdere lessen (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een les op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een andere les zal volgen.

 
3.5.4     De evaluatie
3.5.4.1  Het evaluatiesysteem

Onze leerlingen worden twee keer per jaar besproken op een klassenraad. Dit is een tussentijdse opvolging en eventuele bijsturing (procesevaluatie). Daarnaast vinden twee keer per jaar evaluatiedagen plaats. Op deze dagen worden alle leerlingen besproken en dan wordt o.a. geëvalueerd hoe ver ze staan met hun doelen en of deze al dan niet bereikt zijn (productevaluatie). De rapporten voor de leerlingen worden in de aanloop naar deze evaluatiedagen al voorbereid en later eventueel aangevuld met info van de evaluatiedagen. Daarna worden ze aan de leerlingen uitgedeeld.

3.5.4.2  De beoordeling

In onze school werken wij met kwalitatieve beoordelingen. Dit wil zeggen dat er geen punten worden uitgedeeld, maar dat het rapport bestaat uit commentaren of stukjes tekst waarin wordt toegelicht hoe de leerling het doet. Een dergelijk rapport wordt twee keer per jaar aan onze leerlingen uitgedeeld.

3.5.4.3  Meedelen van de resultaten

Zoals vermeld, werken wij niet echt met resultaten (cijfers). Er worden dan ook geen testen afgenomen. Er worden wel rapporten met kwalitatieve beoordelingen uitgereikt en dit twee keer per jaar (in december en in juni). De mentor bespreekt dit rapport met de leerling. Je kan hier een afdruk van vragen (gewone druk, grootdruk of braille) of het via mail doorgestuurd krijgen. Uiteraard worden doorheen het jaar ook gesprekken gedaan met onze leerlingen, zowel tijdens of bij het afronden van een les (goed gewerkt, volgende keer gaan we daar nog wat meer op inzetten,…) als mentorgesprekken of eventueel een zorgoverleg over meer algemene zaken en zaken die betrekking hebben op de gehele schoolloopbaan.

3.6         De evaluatie op het einde van het schooljaar
3.6.1     Mogelijke beslissingen

Wij zijn een school die enkel opleidingsvorm 1 aanbiedt. In opleidingsvorm 1 volg je een traject dat inzet op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning (met of zonder arbeidsdeelname). Op het einde van je traject kan je een attest van de opleidingsvorm krijgen.

3.6.2     Betwisten van de beslissing van de (delibererende) klassenraad

De (delibererende) klassenraad beslist na grondig overleg of een leerling al dan niet zijn traject op onze school kan verderzetten. Hierbij worden ook de wensen van de leerling zelf in acht genomen. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders, begeleiders, … die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel indien de (delibererende) klassenraad beslist dat jouw traject op onze school ten einde is en jij of je ouders, begeleiders, … hier niet mee akkoord gaan. Als je ouders, begeleiders, … of jij zelf (zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

1   Je ouders vragen een persoonlijk gesprek aan met de directie. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning [in deel III, punt 3]. We geven het rapport altijd aan jou zelf mee.

Er is dus een termijn van drie dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie vragen dit schriftelijk, bv. via e-mail, bij de directie aan. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dat gesprek geven jij of je ouders, begeleiders, … hun bezwaren. De directie verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan jou en/of je ouders, begeleiders, … mee. Er zijn twee mogelijkheden:

·       De directie vindt dat de argumenten van jou en/of je ouders, begeleiders, … geen nieuwe bijeenkomst van de (delibererende) klassenraad rechtvaardigen;

·       De directie vindt dat de argumenten van jou en/of je ouders, begeleiders, … het overwegen waard zijn. In dat geval zal zij de (delibererende) klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Jij en/of je ouders, begeleiders, … ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Als jij en/of je ouders, begeleiders, … het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directie, ofwel met de beslissing van de nieuwe (delibererende) klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

2     Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen jij en/of je ouders, begeleiders, … in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:

vzw De Markgrave
Markgravelei 20, 2018 Antwerpen

Of

Wanneer de school open is, kunnen jij en/of je ouders, begeleiders, … het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Die brief versturen jij en/of je ouders, begeleiders, … of geven jij en/of je ouders, begeleiders, … op school af ten laatste de derde dag* nadat aan hen:

·       ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directie (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);

·       ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar jij en/of je ouders, begeleiders, … niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen jij en/of je ouders, begeleiders, … het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Jij en/of je ouders, begeleiders, … krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Deze termijn van drie dagen* geldt ook als jij en/of je ouders, begeleiders, … ervoor kiezen op het beroep persoonlijk af te geven op school.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

·       het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst);

·       het beroep is gedateerd en ondertekend.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom jij en/of je ouders, begeleiders, … de beslissing van de (delibererende) klassenraad betwisten.<